ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Τέλη φοίτησης

Τέλη φοίτησης ΠΜΣ

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ καταβάλλονται τέλη φοίτησης ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500 €). Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο εφ’ άπαξ δόσεις, δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) κατά την εγγραφή και χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) στην έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, σε τραπεζικό Λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ.

Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Απαλλαγή τελών φοίτησης

  • Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%), και το οικογενειακό εισόδημα το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 31, του Ν. 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
          
  • Η αίτηση (σχετικά αρχεία εδώ) για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ, και όχι αργότερα από τις 25.09 εκάστου έτους. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Δίδακτρα Παρακολούθησης Μεμονωμένων Μαθημάτων

  • Το ΠΜΣ δέχεται και άτομα με ενδιαφέρον για την Εφαρμοσμένη Διατροφή και την Προαγωγή Υγείας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3) επιμέρους μαθήματα (courses) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ. Οι άτομα που θα γίνουν δεκτά για παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων, δεν θα λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Τα κριτήρια εισαγωγής των ακροατών είναι τα ίδια με την επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ.
  • Για την παρακολούθηση  μεμονωμένων μαθημάτων, καταβάλλονται δίδακτρα ύψους εξακοσίων ευρώ (600€ ) ανά μάθημα. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο  επιλέξει την παρακολούθηση τριών μαθημάτων τότε καταβάλλονται δίδακτρα ύψους  χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) συνολικά.
  •  

Υποτροφίες

  • Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε.
  •