ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους:

  • Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) ή απόφοιτους άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.
  • Άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, άρθ. 43, Ν 4485/2017), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Διατροφής.
  • Άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Διατροφής.
  • Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων.

Για όλους απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2).

Επισημαίνεται ότι η επιλογή κατεύθυνσης (Κλινικής-Ιατρικής Διατροφής ή Διατροφής και Δημόσιας Υγείας) ορίζεται από τa ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των υποψηφίων και όχι από το βασικό τους πτυχίο. Η επιλογή κατεύθυνσης είναι μια σημαντική απόφαση διότι καθορίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών που θα ακολουθήσουν, όσο και το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονήσουν.