ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Περιγραφή Μαθημάτων

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου και του σκοπού όλων των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων στις δύο ειδικεύσεις.

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Βασικές Αρχές Διατροφής και Μεταβολισμού

Η εισαγωγή στις βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της ανθρώπινης διατροφής και θέτει τα θεμέλια για την περαιτέρω μελέτη σε αυτήν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενότητα μαθημάτων με σκοπό την κατάρτιση  και ενημέρωση για τα διατροφικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις αλλαγές στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών από/με τη βιολογική απόδοση, αλλά στην κατάσταση νηστείας και μεταγευματικά (ηρεμία, άσκηση, νόσος), καθώς και οι αλλαγές στη  σύσταση σώματος  με διατροφή και άσκηση.

 

Διατροφική αξιολόγηση

Η διατροφική αξιολόγηση είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία που αποσκοπεί στην καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης υγείας, ανάπτυξης ή θρέψης μεμονωμένων ατόμων ή πληθυσμών. Σκοπός του μαθήματος είναι  η αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης, αλλά και η αξιολόγηση ανθρωπομετρικών, βιοχημικών και κλινικών δεικτών, ενώ δίνεται έμφαση και σε πληροφορίες σχετικές με το ενεργειακό ισοζύγιο  και τη ρύθμιση  μεταβολισμού και ομοιόστασης, καθώς και την Έμμεση Θερμιδομετρί, αλλά και την εφαρμογή ανθρωπομετρικών και ενεργειακών μετρήσεων στην κλινική πράξη

 

Μεθοδολογία Έρευνας

Η μεθοδολογία έρευνας αναφέρεται στις παραμέτρους της ερευνητικής προσπάθειας του ερευνητή, οι οποίες αφορούν στις γενικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους, στις τεχνικές, στα μέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες που θα επιλέξει για τη διεξαγωγή της έρευνας του. Περιλαμβάνεται η εκμάθηση της δυνατότητας για κριτική εκτίμηση μελετών («How to read a paper»), καθώς και το πρακτικό σεμινάριο: critical appraisal skills programme (CASP

 

Eφαρμοσμένη Βιοστατιστική

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει και θα μπορεί να εφαρμόζει μεθόδους από την βασική στατιστική. Θα είναι ικανός να διαχειρίζεται περιγραφικά στατιστικά μέτρα για την σύνοψη δεδομένων και να συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ των πληθυσμών χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα. Επιπροσθέτως, θα κατανοήσει την αβεβαιότητα που υπεισέρχεται όταν γίνεται μια δειγματοληπτική εκτίμηση των παραμέτρων των πληθυσμών και θα μπορεί να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει καλύτερα τα ευρήματά του

 

Διατροφή και Πρόληψη

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Β’ εξαμήνου: Kλινική-Ιατρική Διατροφή

Προηγμένες Στατιστικές Αναλύσεις*

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει σε βάθος και θα μπορεί αυτόνομα να εφαρμόζει μεθόδους από την βασική στατιστική. Θα είναι ικανός να διαχειρίζεται αυτόνομα περιγραφικά στατιστικά μέτρα για την σύνοψη δεδομένων και να συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ των πληθυσμών χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα. Επιπροσθέτως, θα κατανοήσει την αβεβαιότητα που  υπεισέρχεται όταν γίνεται μια δειγματοληπτική εκτίμηση των παραμέτρων των πληθυσμών και θα μπορεί να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει καλύτερα τα ευρήματά του. Ένας επιπλέον στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατανόηση της Βιοστατιστικής μεθοδολογίας μέσω πρακτικής καθοδήγησης και χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού R.

 

Εισαγωγή στις συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις*

Λόγω της πληθώρας επιστημονικής πληροφορίας από τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις, καθίσταται αναγκαία η ικανότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να είναι σε θέση να φιλτράρουν τις δημοσιεύσεις και να μπορούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα χρήσιμα τόσο στην κλινική καθημερινότητα όσο και στην προαγωγή της υγείας σε επίπεδο πρόληψης. Συμπληρωματικά λειτουργεί το μάθημα του Β’ εξαμήνου, το οποίο συμπληρώνει την απαραίτητη γνώση για την ολοκλήρωση των θεωρητικών εφοδίων. Συνολικά με την προσθήκη των μαθημάτων και το συνολικό πρόγραμμα σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να προβούν σε υψηλότερου επιπέδου μεταπτυχιακή εργασία και να μπορούν να ολοκληρώσουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους σε περιοδικό με κριτές.

 

Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε παιδιατρικούς ασθενείς

Σκοπός του μαθήματος είναι καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους στις Διατροφικές ανάγκες νεογνών και παιδιών, στην ανίχνευση της δυσθρεψίας (υποθρεψία/παχυσαρκία) μέσω των κατάλληλων εργαλείων και να κατανοήσουν τις Διατροφικές συνέπειες από τις ειδικές δίαιτες. Η ειδική διατροφική θεραπεία σε παιδιατρικό πληθυσμό με τη χρήση Εντερικής / Παρεντερικής διατροφής, καθώς και ειδικές καταστάσεις (ασθενείς με σύνδρομο βραχέως εντέρου, κοιλιοκάκη, ηπατική νόσο, κ.λπ.) αποτελούν αντικείμενο του μαθήματος.

 

Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε νοσηλευόμενους 

Αποσκοπεί στην ενημέρωση των εκπαιδευομένων στα Βασικά είδη νοσοκομειακών διαιτών, στη ∆ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών και την κατάρτισή τους στην Τεχνητή διατροφή (ενδείξεις, αντενδείξεις, ορθές πρακτικές εφαρμογής), μέσω της επεξήγησης των οδών χορήγησης (ρινογαστρική, γαστροστομία, ρινονηστιδική, γαστροστομία συζευμένη με οισοφαγοστομία). Η ειδική διατροφική διαχείριση ασθενών με ΧΝΝ, καρκίνο, νευρολογικά νοσήματα, νοσήματα από το ΓΕΣ / ΙΝΓΕ κ.λπ. αποτελούν αντικείμενο του μαθήματος, ενώ ειδική μνεία γίνεται στις σχετικές τεκμηριωμένες οδηγίες.

 

Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Η διατροφική υποστήριξη των βαρέως πασχόντων ασθενών έχει ως στόχο τη μείωση της καταβολικής φάσης, αλλά και την παροχή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για τη λειτουργία του οργανισμού. Γίνεται ειδική αναφορά στη σύνθεση διαλυμάτων εντερικής διατροφής προορισμένα για βαρέως πάσχοντες ασθενείς, καθώς και στις ενδείξεις χρήσης ανοσοδιατροφής στους ασθενείς αυτούς. Η περιεγχειρητική διατροφική υποστήριξη, καθώς και ηθικά ζητήματα κατά τη χορήγηση ειδικής διατροφικής υποστήριξης αποτελούν μέρος του περιεχόμενου του μαθήματος.

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου-Κατεύθυνση Διατροφής και Δημόσιας Υγείας

Προηγμένες στατιστικές αναλύσεις*

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει σε βάθος και θα μπορεί αυτόνομα να εφαρμόζει μεθόδους από την βασική στατιστική. Θα είναι ικανός να διαχειρίζεται αυτόνομα περιγραφικά στατιστικά μέτρα για την σύνοψη δεδομένων και να συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ των πληθυσμών χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα. Επιπροσθέτως, θα κατανοήσει την αβεβαιότητα που υπεισέρχεται όταν γίνεται μια δειγματοληπτική εκτίμηση των παραμέτρων των πληθυσμών και θα μπορεί να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει καλύτερα τα ευρήματά του. Ένας επιπλέον στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατανόηση της Βιοστατιστικής μεθοδολογίας μέσω πρακτικής καθοδήγησης και χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού R.

 

Εισαγωγή στις συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις*

Λόγω της πληθώρας επιστημονικής πληροφορίας από τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις, καθίσταται αναγκαία η ικανότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να είναι σε θέση να φιλτράρουν τις δημοσιεύσεις και να μπορούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα χρήσιμα τόσο στην κλινική καθημερινότητα όσο και στην προαγωγή της υγείας σε επίπεδο πρόληψης. Συμπληρωματικά λειτουργεί το μάθημα του Β’ εξαμήνου, το οποίο συμπληρώνει την απαραίτητη γνώση για την ολοκλήρωση των θεωρητικών εφοδίων. Συνολικά με την προσθήκη των μαθημάτων και το συνολικό πρόγραμμα σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να προβούν σε υψηλότερου επιπέδου μεταπτυχιακή εργασία και να μπορούν να ολοκληρώσουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους σε περιοδικό με κριτές.

 

Επιδημιολογία της Διατροφής

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στην Επιδημιολογία Διατροφής και η κατανόηση των μεθόδων συλλογής και ανάλυσης διατροφικών και σχετικών με αυτά δεδομένων στο πλαίσιο επιδημιολογικών ερευνών και την Διερεύνηση Αιτιατής Σχέσης στην Επιδημιολογία, όπως επιδράσεις συγχυτικών και τροποποιητικών παραγόντων. Παρουσιάζονται τα πλέον κατάλληλα ερωτηματολόγια στις επιδημιολογικές μελέτες διατροφής, καθώς και ο προτιμότερος σχεδιασμός και τα σχετικά με την εγκυρότητα τέτοιων ερωτηματολογίων.

 

Διατροφική Αγωγή – Αγωγή Υγείας

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών της Διατροφικής Αγωγής στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας, και η εκτίμηση των διατροφικών αναγκών και προβλημάτων σε ομάδες πληθυσμού με κοινά χαρακτηριστικά. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής ή παρέμβασης στα σχολεία και στην κοινότητα. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εθνικές διατροφικές συστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα, καθώς και οι πολιτικές για τα τρόφιμα και τη διατροφή – Διεθνείς πολιτικές -Διατροφικά προγράμματα
παρέμβασης και αγωγής υγείας.

 

Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας

Σκοπός του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τις βασικές αρχές Δημόσιας Υγείας, εντρυφώντας και στο κομμάτι της Διατροφής και Δημόσιας Υγείας. Επιπλέον, στόχος είναι να παρουσιαστεί η δυνατότητα εκτίμησης και παρακολούθησης της υγείας των πληθυσμών και ο σχεδιασμός στρατηγικών πρόληψης, όπως προγράμματα πρόληψης παχυσαρκίας με αντίστοιχο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων δράσεων πρόληψης. Επιπλέον, γίνεται μνεία στη λειτουργεία των Διεθνών Οργανισμών Δημόσιας Υγείας και Διατροφής (WHO, FAO, ΕΕ), αλλά και σε πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως Επισιτιστική Κρίση – Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, αλλά και Ταξιδιωτική Ιατρική και Διατροφή / Μαζικές καταστροφές και διατροφή.

  

*Κοινό μάθημα και για τις 2 κατευθύνσεις