ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Kατά το Γ΄ εξάμηνο υλοποιείται η εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε αντικείμενο συναφές με την ειδίκευση που έχει επιλεγεί.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κατεύθυνση Κλινικής-Ιατρικής Διατροφής

       Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Κλινική-Ιατρική Διατροφή.

 Κατεύθυνσης Διατροφής και Δημόσιας Υγείας

       Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Διατροφή και τη Δημόσια Υγεία.
 • Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή (ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/πουσα και η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας) ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής. Ταυτόχρονα συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα και τουλάχιστον ένα μέλος συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ” Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας” κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
    
 • Αλλαγή επιβλέποντα/πουσας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αίτηση του/της επιβλέποντα/πουσας ή του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στη Σ.Ε. του ΠΜΣ.. Εφόσον έχει συσταθεί η τριμελής εξεταστική επιτροπή, ο/η επιβλέπων/πουσα αντικαθίσταται από ένα από τα εναπομένοντα μέλη της τριμελούς επιτροπής, αλλιώς από άλλο μέλος Δ.Ε.Π. με πρόταση της Σ.Ε. του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
     
 •  Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
 • Για την εκπόνηση και συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΜΣ με κατεύθυνση “Κλινική-Ιατρική Διατροφή” εκπονούν και συγγράφουν ατομική Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της “Κλινικής-Ιατρικής Διατροφής”, ενώ αντίστοιχα στην κατεύθυνση “Διατροφή και Δημόσια Υγεία” εκπονούν και συγγράφουν Διπλωματική εργασία στο αντικείμενο της “Διατροφής και της Δημόσιας Υγείας” ύστερα από σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/πουσας της διπλωματικής εργασίας. Στην υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να προσέλθει μόνον αφού έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματά του/της.
    
 • Για να εγκριθεί μια Διπλωματική Εργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
  α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
  β) Η εργασία να είναι πρωτότυπη.
  γ) Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων (για το κείμενο, τους πίνακες, τα σχήματα, κ.λπ.), πίνακα συντομογραφιών (εφόσον είναι απαραίτητο), περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά και πίνακα βιβλιογραφίας. Η εργασία (χωρίς όλα όσα περιγράφονται στην προηγούμενη περίοδο) πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 60 (εξήντα) τυπογραφικών φύλλων μίας όψης σε γραμματοσειρά Times New Roman (μέγιστο μέγεθος 12 και ενάμιση διάστημα) και να είναι με πλήρη στοίχιση.
     
 • Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο και ο κύκλος σπουδών θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε.
    
 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, μόνον μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
    
 • Όταν περατωθεί η εκπόνηση και συγγραφή της εργασίας, υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα στη Γραμματεία του ΠΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση. 
    
 •  Ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική και η αγγλική.
    
 • Η κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή της, η οποία γίνεται μόνο με σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Η εργασία αποστέλλεται στα 2 έτερα μέλη της τριμελούς επιτροπής τα οποία πρέπει το αργότερο εντός 30 ημερών να αποφανθούν περί της αποδοχής ή μη. Κατόπιν εντός το πολύ 30 ημερών ακολουθεί η διαδικασία προφορικής εξέτασης και βαθμολόγησής της διπλωματικής εργασίας (κλίμακα βαθμολογίας 0-10). Το Πρακτικό της εξέτασης του/της υποψηφίου/ας κατατίθεται εις διπλούν, υπογεγραμμένο από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής στη Γραμματεία του ΠΜΣ Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να ζητήσει δικαιολογημένα παράταση μέχρι 30 ημέρες, ενώ μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας, και εφόσον το μέλος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να αντικαθίσταται. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός από τη λήξη της 30ήμερης παράτασης.
     
 • Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας του/της υποψηφίου/ας, η τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια εξέταση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του ΠΜΣ, ύστερα από συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, ο/η οποίος/οποία συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει.
    

1.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

1.2 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1.3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

1.4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

1.5 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

1.6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.7 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Ε ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2.0 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Α.Π.Θ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ