ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032
μέσω email στο msc-nutrition@auth.gr

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλλουν στο email mscnutrition@auth.gr, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, τα παρακάτω δικαιολογητικά ως επισυναπτόμενα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ή jpeg):

1

Αντίγραφο πτυχίου

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός

2

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

3

Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος, είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2 (First Certificate/ Lower).

(Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή). Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου/αλλοδαπής υποψήφιας χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση).Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

4

Φωτογραφία

Μία πρόσφατη (του τελευταίου εξαμήνου) μικρή φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου/ας.

5

Φωτοαντίγραφο

της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Προαιρετικά δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.
    
 2.  Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για απόφοιτους/ες Τμημάτων του Εξωτερικού.
    
 3. Αντίγραφο άλλου Πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για απόφοιτους/ες Τμημάτων του Εξωτερικού.
    
 4. Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, όπως αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε ελληνικά/διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αντίγραφα ανακοινώσεων σε ελληνικά/διεθνή συνέδρια (πρώτη σελίδα του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες).
    
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
    
 6. Αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

    
  Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή του/της ακόμα και αν δε μοριοδοτείται (π.χ. συστατικές επιστολές, διακρίσεις, κλπ.) μπορεί να το αναφέρει στο Βιογραφικό και να το προσκομίσει στη Συνέντευξη.

Εργαστήριο Υγιεινής,
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
και Ιατρικής Στατιστικής

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 999032

Διεύθυνση e-mail
msc-nutrition@auth.gr

Η υποβολή της υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής και των παραπάνω δικαιολογητικών

γίνεται αποκλειστικά μέσω email στο msc-nutrition@auth.gr με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ- Ονοματεπώνυμο»).