ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032
ΠΜΣ

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή γίνεται με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:

α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 βαθμοί)
  
β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορική Διατριβή (μέγιστο 10 βαθμοί)
  
γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 40 βαθμοί)
  
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (έως 5 βαθμοί, 1 βαθμός/ανακοίνωση)
  
ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (ως 10 βαθμοί, 2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση)
  
στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (έως 10 βαθμοί, 2 βαθμοί/δημοσίευση)
   
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (ως 30 βαθμοί, 3 βαθμοί/δημοσίευση)
   
η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (έως 30 βαθμοί, 1 βαθμός/ανά πρόγραμμα/μήνα)
       
θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (έως 30 βαθμοί, 6 βαθμοί/έτος- έως 5 έτη εμπειρίας)
   
ι) Αγγλική γλώσσα επίπεδο Β2 επτά (7) βαθμοί, Γ1 οκτώ (8) βαθμοί, Γ2 εννιά (9) βαθμοί, μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα (10) βαθμοί
   
κ) Γνώση επιπλέον μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (5 βαθμοί/έκαστη, έως 15 βαθμοί)

   

Η ανώτατη αξιολόγηση που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 200 μόρια.

  

Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα (ενδεικτικά η χρήση προγραμμάτων στατιστικής, η δυνατότητα εκπόμησησς μετα-ανάλυσης, η γνώση ειδικών εργαστηριακών τεχνικών, η κατοχή διδακτορικού τίτλου κ.α.

Εργαστήριο Υγιεινής,
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
και Ιατρικής Στατιστικής

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 999032

Διεύθυνση e-mail
msc-nutrition@auth.gr

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών και της συνέντευξης, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων- και τυχόν επιλαχόντων/ ουσών- που επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.