ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Περιγραφή ΠΜΣ

Eφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας / Applied Nutrition and Health Promotion» 

 

Στόχος του ΠΜΣ είναι:

  •  Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα δύο προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) της επιστήμης της Διατροφής.
  • Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Διατροφής του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική πράξη.
  • Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα εφόδια να στελεχώσουν: δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την κλινική διατροφή ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες/μονάδες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας) και πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα Πιστωτικών Μονάδων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, για μέχρι το 50% των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας κάποιας/ου φοιτήτριας/φοιτητή του ΠΜΣ, το ανωτέρω ποσοστό δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Δίνεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια όχι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης εργασίας τουλάχιστον 20 ωρών εβδομαδιαίως ή κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος σε σοβαρές περιπτώσεις (όπως ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας). 

Το ΠΜΣ παρέχει τις εξής (2) κατευθύνσεις:

Κλινικής-Ιατρικής Διατροφής (Clinical-Medical Nutrition), (ανώτατο όριο, 20 θέσεις) 

Διατροφής και Δημόσιας Υγείας (Public Health Nutrition), (ανώτατο όριο, 20 θέσεις)

Διδασκαλία μαθήματων

Η έναρξη των μαθήματων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021.

Η διδασκαλία των µαθηµάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδηµιολογικές συνθήκες και σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα, καθιστώντας εφικτή την παρακολούθηση του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων

  • Το ΠΜΣ δέχεται και άτομα με ενδιαφέρον για την Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3) επιμέρους μαθήματα (courses) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ (Αίτηση παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων).
  • Τα άτομα που θα γίνουν δεκτά για παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων, δεν θα λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.