ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιά πιστοποιητικά ξένων γλωσσών γίνονται δεκτά;

Οι κατηγορίες με τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών που γίνονται δεκτά προκύπτουν από τις πρόσφατες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

Ενδεικτικά για τα αγγλικά, το επίπεδο Β2 αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με κάποιο από τα παρακάτω:

1. First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge

2. Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan

3. IELTS με βαθμολογία από 5,5-6,5

 

Πρέπει να προσκομίσω επίσημες μεταφράσεις των δικαιολογητικών μου;

Επίσημες μεταφράσεις απαιτούνται για εκείνα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε λοιπές ξένες γλώσσες, πλην των αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών, ιταλικών και ισπανικών.

Τί ισχύει για την απαλλαγή από τα δίδακτρα;

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων δίδεται αφού εισαχθούν οι φοιτητές στο ΠΜΣ και κατόπιν αίτησής τους. Συνολικά, ως το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ θα απαλλαχθούν από τα δίδακτρα. Τα κριτήρια είναι μόνο οικονομικά. Ειδικότερα, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το μεν ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το 100% (7.600€),το δε οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το 70% (5.320€) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος (Υ.Α. Φ.Ε.Κ.Β’ 3387/10.08.2018). Το ατομικό εισόδημά λαμβάνεται υπόψη για όσους είναι άγαμοι, άνω των 24 ετών (ή νεότεροι εφόσον δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενα μέλη) ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς. Για όσους φοιτητές είναι έγγαμοι ή καταχωρημένοι ως εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους θα ληφθεί υπόψη και το οικογενειακό τους εισόδημα. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Για το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εισόδημα, δηλαδή το άθροισμα εισοδημάτων από εργασία, σύνταξη, επιδόματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κλπ., μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως ΕΝΦΙΑ, κλπ.) και εισφορών για κοινωνική ασφάλιση. Τεκμαρτά εισοδήματα δεν υπολογίζονται. Αρκετά σημαντικό είναι ότι το καθαρό οικογενειακό εισόδημα διαιρείται από το άθροισμα των εξής συντελεστών: 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη άνω των 14 ετών και 0,3 για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

1) Τέκνα άγαμα ως 18 (ή ως 19 ετών αν φοιτούν στη Μέση εκπαίδευση).

2) Φοιτητές (ως 24 ετών) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στο «Μεταλυκειακόέτος Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. ή στα ΙΕΚ.

3) Τέκνα ως 24 ετών με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

4) Σημείωση: ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

 

Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής τους στο Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Τί περιλαμβάνει η περίπτωση των ακροατών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα;

Το ΠΜΣ. δίνει την δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους ακροατές να παρακολουθήσουν ως 3 μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Σε αυτήν την περίπτωση οι ακροατές καταθέτουν αίτηση προς το ΠΜΣ. και ορίζουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.

Τα κριτήρια εισαγωγής των ακροατών είναι τα ίδια με την επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι ακροατές δεν λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, αλλά “Βεβαίωση Παρακολούθησης” εφόσον ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις των μαθημάτων τους. Τα δίδακτρα που καταβάλλονται είναι: 600€ για 1 μάθημα ή 1.500για παρακολούθηση 3 μαθημάτων.

Τί ισχύει για τη μερική φοίτηση;

Δικαίωμα ένταξης στην μερική φοίτηση έχουν οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι τεκμηριωμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες ανά εβδομάδα. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 6 εξάμηνα. Ο/η υποψήφιος/α επιλέγει την μερική φοίτηση κατά την αίτηση εισαγωγής του/της στο ΠΜΣ και εφόσον εισαχθεί επιλέγει πόσα μαθήματα του 1ου εξαμήνουθα παρακολουθήσει. Στην συνέχεια των σπουδών του θα κληθεί να επιλέξει πόσα μαθήματα του 2ου εξαμήνου θα παρακολουθήσει. Αντίστοιχα ενεργεί και στο δεύτερο έτος όπου επιλέγει τα υπόλοιπα μαθήματα που άφησε. Συνολικά θα πρέπει να επιλεχθούν μαθήματα με πιστωτικές μονάδες ως 60 ECTS κατανεμημένα στα χειμερινά/εαρινά εξάμηνα. Τέλος, ακολουθεί η επιλογή θέματος Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS). Η πρώτη δόση των διδάκτρων γίνεται όπως ορίζεται στην κανονική φοίτηση, ενώ το υπόλοιπο ποσό πρέπει να έχει αποπληρωθεί το αργότερα πριν την έναρξη του 4ου εξαμήνου. 

Πώς μπορώ να ενταχθώ στη μερική φοίτηση;

Αρχικά μπορείτε να το δηλώσετε στην αίτηση εισαγωγής σας στο ΠΜΣ. Με αυτόν τον τρόπο δεσμεύεστε ότι θα παρακολουθήσετε το ΠΜΣ ως φοιτητής μερικής φοίτησης.

Κατά την διάρκεια των σπουδών ένας φοιτητής πλήρους φοίτησης μπορεί να μεταβεί στην μερική φοίτηση όταν αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος για τους εξής λόγους: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση και λόγοι ανωτέρας βίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου και την τελική απόφαση την λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει εξ' αποστάσεως;

ΝΑΙ, και για ποσοστό ως 50% του συνόλου των μαθημάτων ανά εξάμηνο (δηλαδή ως 2 μαθήματα ανά εξάμηνο), εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι για αυτό. Και πάλι θα ισχύουν τα προφανή, διαρκής σύνδεση στο δίκτυο και όχι άλλη παράλληλη εργασία (π.χ. ημέρα εφημερίας). Δηλαδή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, η φοίτηση στο ΠΜΣ έχει ορισθεί ως “δια ζώσης” και είναι αναγκαία η προσέλευση όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών στο σύνολο των μαθημάτων. 

Επιπλέον, εξ αποστάσεως μπορούν να οργανωθούν ασκήσεις και εργασίες των μαθημάτων μετά από κρίση των Διδασκόντων.

Τέλος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας κάποιας/ου φοιτήτριας/φοιτητή του ΠΜΣ, το ανωτέρω ποσοστό δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Πότε γίνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα διδάσκονται τα Σαββατοκύριακα, με ώρα έναρξης περίπου 9:00 και λήξης περίπου 18:00. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα μαθήματα θα διαρκέσουν ως 6 Σαββατοκύριακα ανά εξάμηνο σε κάθε κατεύθυνση. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανακοινώνεται στους επιτυχόντες στην αρχή του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου.

Υπάρχει δικαίωμα απουσιών;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (δια ζώσης ή ηλεκτρονικά) και τηρείται απουσιολόγιο.

Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, δίνεται η δυνατότητα απουσίας ως 20% επί των ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο και η δυνατότητα αναπλήρωσής τους το επόμενο ακαδημαϊκό έτος χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή άλλες διοικητικές διαδικασίες.

Μπορώ να αναστείλω ή να παρατείνω τηφοίτησή μου;

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αιτηθούν αναστολή φοίτησης ως 2 εξάμηνα. Σε αυτήν την περίπτωση χάνουν την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αιτηθούν παράταση σπουδών σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση και λόγοι ανωτέρας βίας. Η παράταση χορηγείται ως 1 έτος κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε.