Τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. καταβάλλονται τέλη φοίτησης ύψους 3.500€ ευρώ. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο εφ’ άπαξ δόσεις, 2.000€ κατά την εγγραφή και 1.500€ στην έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το 100% (7.600€), το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος (5.320€). Συνολικά θα απαλλαχθούν από τα τέλη φοίτησης ως 12 φοιτητές.

 

Υποτροφίες

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε.