Οι κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοι στο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνουν:

  • Κάτοχους τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής (Πτυχιούχοι Ιατρικής, Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) ή απόφοιτους άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, της ημεδαπής.

  • Απόφοιτους άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, άρθ. 43, Ν 4485/2017), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Διατροφής.

  • Πτυχιούχους άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Διατροφής.

  • Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων.

Για όλους απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2).

 

Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών κρίνεται απο τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για τα κριτήρια της μοριοδότησης πατήστε εδώ.