Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την εκπόνηση και συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ανήκουν στην κατηγορία 1 του Άρθρου 3 εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της «Κλινικής – Ιατρικής Διατροφής » ενώ όσοι ανήκουν στην κατηγορία 2 του Άρθρου 3 εκπονούν και συγγράφουν ερευνητική Διπλωματική εργασία στο αντικείμενο της «Διατροφής και Δημόσιας Υγείας» ύστερα από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας. Στην υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να προσέλθει μόνον αφού έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματά του/της.

Για να εγκριθεί μια Διπλωματική Εργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:

α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

β) Η εργασία να είναι πρωτότυπη.

γ) Η εργασία (χωρίς τη βιβλιογραφία) πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 40 (σαράντα) τυπογραφικών φύλλων μίας όψης, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, σε πλήρη στοίχιση, με ενάμιση διάστημα. Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει (πέραν του κειμένου που αφορά στον κύριο κορμό της εργασίας) αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, πίνακα συντομογραφιών (εφόσον είναι απαραίτητο), περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά και πίνακα βιβλιογραφίας.

δ) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο και ο κύκλος σπουδών θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε.

ε) Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, μόνον μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

στ) Όταν περατωθεί η εκπόνηση και συγγραφή της εργασίας, υποβάλλεται σε 4 αντίτυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.

ζ) Ως γλώσσες εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.

η) Μετά τον ορισμό της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. αποστέλλει την εργασία στα μέλη της, η οποία πρέπει σε 60 ημέρες από την αποστολή να αποφανθεί περί της αποδοχής ή μη και της βαθμολόγησής της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, αποστέλλοντας στη συνέχεια στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής το Πρακτικό της εξέτασης του υποψηφίου. Αν ένα μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση μέχρι 30 ημέρες, μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας, και εφόσον το μέλος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να αντικαθίσταται. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός από τη λήξη της 30ήμερης παράτασης.

ι) Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας του υποψηφίου/ας, η τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια εξέταση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει.

1.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

1.2 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1.3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

1.4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

1.5 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

1.6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.7 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Ε ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Α.Π.Θ